Members

Members

Shoqata për Autonomi Vendore, e emërtuar shkurt “SHAV” është një bashkim vullnetar dhe i pavarur i Njësive vendore të Shqipërisë, pa asnjë qëllim fitimi, me synim forcimin dhe zhvillimin e strukturave dhe mekanizmave demokratike në organizimin dhe funksionimin e bashkive;