Struktura

Struktura

Keshilli Drejtues

Keshilli Drejtues i cili përbëhet nga 7 anëtarë, siguron përfaqësimin, sipas popullatës, larmisë gjeografike, forcave politike te angazhuara në qeverisjen vendore,si dhe drejton veprimtarinë e shoqatës gjatë periudhës midis dy asambleve te përgjithsshme.

Kryesia e Shoqates

Kryesia e shoqates drejton Asamblenë e Përgjithshme. Ajo perbehet nga:
Kryetari: Erion Veliaj
Nënkryetarët: Majlinda Bufi, Zamira Rami, Muharrem Rama

Administrata e Shoqatës

Drejtori Ekzekutiv ka kompetencat për drejtimin e veprimtarisë për zbatimin e detyrave të përditshme të shoqatës, Harton planin e aktiviteteve të shoqatës, raporton në organet e shoqatës për aktivitet e kryera, përgatit e ndjek mbledhjet e Keshillit Drejtues dhe Forumeve.
Drejtoreshë Ekzekutive: Adelina Farrici
Koordinatore Projekti: Alisa Limaj

Stafi ekzekutiv drejton vendimet e organeve të shoqatës
Shoqata Për Autonomi Vendore kanë në përbërjen e tyre krijim e forumeve per tematika te ndryshme ne lidhje me cështjet kryesore të pushtetit vendor. Forumet e Përhershme mblidhen për të diskutuar dhe sygjeruar zgjidhjen e cështjeve sipas fushave të përcaktuara