Struktura

Struktura

Keshilli Drejtues

Keshilli Drejtues i cili përbëhet nga 17 anëtarë, siguron përfaqësimin, sipas popullatës, larmisë gjeografike, forcave politike të angazhuara në qeverisjen vendore, si dhe drejton veprimtarinë e shoqatës gjatë periudhës midis dy asambleve të përgjithsshme.

Kryesia e Shoqates

Kryesia e shoqatës drejton Asamblenë e Përgjithshme. Ajo përbëhet nga:
Kryetari: Erion Veliaj
Nënkryetarët: Majlinda Cara 

Administrata e Shoqatës

Drejtori Ekzekutiv ka kompetencat për drejtimin e veprimtarisë për zbatimin e detyrave të përditshme të shoqatës, Harton planin e aktiviteteve të shoqatës, raporton në organet e shoqatës për aktivitet e kryera, përgatit e ndjek mbledhjet e Keshillit Drejtues dhe Forumeve.
Drejtoreshë Ekzekutive: Adelina FarriciStafi ekzekutiv drejton vendimet e organeve të shoqatës
Shoqata Për Autonomi Vendore kanë në përbërjen e tyre krijim e forumeve për tematika të ndryshme në lidhje me cështjet kryesore të pushtetit vendor. Forumet e Përhershme mblidhen për të diskutuar dhe sygjeruar zgjidhjen e cështjeve sipas fushave të përcaktuara