Projekte dhe aktivitete

Rrisim kapacitetet njerëzore të bashkive përmes trajnimeve për Menaxhimin e Ciklit të Projekteve

Dhjetor 2019 – Në kuadër të rritjes së kapaciteve njerëzore të bashkive të vendit, Shoqata për Autonomi Vendore (SHAV) ka zhvilluar gjatë muajit dhjetor një cikël seminaresh trajnues disa ditorë me tematikë Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP).

Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP) është një metodë e menaxhimit të projekteve që bazohet në përcaktimin e saktë të fazave të ciklit të jetës së një projekti me aktivitete menaxhuese të përcaktuara mirë dhe me procedura vendimmarrëse të lidhura me çdo fazë.  

Përcaktimi i qartë dhe realist i objektivave të projekteve dhe programeve është një ndër objektivat kryesore të trajtuara gjatë seminarit nga SHAV si pikënisja e Menaxhimit të Ciklit të një Projekti. 

Në vazhdimësi u trajtua edhe tema mbi sigurimin e një cilësie të lartë përgjatë gjithë ciklit të projektit (si p.sh. përzgjedhja e një teknologjie të përshtatshme, respektimi i vlerave social-kulturore, kapacitetet institucionale, qëndrueshmëria, etj.) si dhe tema mbi sigurimin e konsistencës dhe kontributit drejt “objektivave afatgjata të politikave” të cilat janë pika të rëndësishme dhe mundësojnë vazhdimësinë e suksesshmre të projektit. 

Gjatë seminarit u fol gjithashtu për mënyrën e realizimit të; studimeve të mundshmërisë, monitorimit dhe vlerësimit, vendimmarrjes dhe komunikimit, si dhe dokumentimit të ndryshimeve/mësimeve të nxjerra përsa i përket planit operacional. 

Shoqata për Autonomi Vendore (SHAV) përmes këtij seminarit trajnues, synon të pajisë pjesëmarrësit me aftësitë për të kuptuar ciklin e menaxhimit të një projekti, fazat e planifikimit, metodologjitë, analizat dhe shkrimi i projekteve.

Zhvillimi professional në radhët e punonjësve të bashkive është një kusht i rëndësishëm për ruajtjen dhe forcimin e autonomisë vendore. 

Në këtë cikël seminaresh trajnimi kontributor ishin dhe kolegët e #ANTTARC ofruan ekspertizën e tyre në ciklin e MCP si një prej metodave më avangarde të përdorura nga organizatat ndërkombëtare.