Projekte dhe aktivitete

SHAV MERR PJESË NË MBLEDHJEN E PARË TË KËSHILLIT KONSULTATIV

Ditën e martë, datë 25 Shkurt u mbajtë në ambientet e Hotel Tirana International, mbledhja e parë për vitin 2020 e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qëndrore me Vetqeverisjen Vendore.

Shoqata për Autonomi Vendore u përfaqësua në këtë mbledhje nga Drejtoresha Ekzekutive, Zj. Adelina Farrici.

Pjesë e kësaj mbledhjeje të parë për vitin 2020 ishin përfaqësues nga pushteti vendor dhe ai Qëndror. Këshilli u drejtua nga, Z. Bashkim Fino, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe Kryetar i Nënkomisionit të Qeverisjes Vendore.

Kjo mbledhje e pati si fokus kryesor të saj çështje të rëndësishme siç janë strehimi dhe banesat sociale, mjedsi, mbështetja për grupet e margjinalizuara dhe vazhdimësia e procesit të decentralizimit.

Në këtë takim, SHAV bëri prezent opinionet dhe rekomandimet e saj në lidhje me ndryshimet e Projekt-akteve të prezantuara gjatë këtij takimi sipas listës së mëposhtme:

  • Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në Mjedis”;
  • Projektvendimi “Mbi rregullat e hollësishme për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve kombëtare për pakësimin e shkarkimeve në ajër”;
  • Projektvendimi "Rastet dhe mënyra e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit qendor dhe njësive të vetëqeverisjes vendore për krijimin ose shtimin e fondit publik të banesave sociale;
  • Projektudhëzimi "Për organizimin, funksionimin, kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillimi Kombëtar të Strehimit, si dhe Marrëdhëniet me Institucionet e tjera shtetërore që veprojnë në këtë fushë";
  • Projektvendimi “Për përcaktimin e masës, kritereve, procedurave dhe dokumentacionit, për personat me aftësi të kufizuar si dhe ndihmësit personal të tyre”;
  • Projektvendimi “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit mbi Deinstitucionalizimin 2020-2023 dhe të Planit të Veprimit për zbatimin e tij”.
  • Ky takim pritet të pasohet nga takime të tjera si pjesë e planit të punës së Shoqatës për Autonomi Vendore për vitin 2020.

    Shoqata për Autonomi Vendore fton të gjithë grupet e interesit, bashkitë dhe njësitë e qeverisjes vendore të vendit si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, të bëhen pjesë e kontributit të tyre qytetar dhe profesional në ofrimin e medimeve dhe rekomandimeve që kanë për qëllim zhvillimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për pushtetin vendor në Shqipëri.