Projekte dhe aktivitete

UDHËZUES KOMPETENCAT E AUTORITETEVE VENDORE PËR PARANDALIMIN E KRIMIT MJEDISOR

Ky manual eshte nje perpjekje e perbashket e grupit nder-institucional te ngritur nga ministria e turizmit dhe mjedisit per trasferimin e ekspertizes ne nivel vendor ne fushen e krimit mjedisor.

Ne 2019, Prezenca e OSBE-se mbeshteti takime direkte ne bashkite Shkoder, Durres, Tepelene, Gramsh, Korce, Elbasan, Vlore, Puke dhe Fushe-Arrez ku u diskutua roli i autoriteteve vendore ne parandalimin dhe rritjen e ndergjegjesimit kunder krimeve mjedisore. Nje nga pikat e ngritura ishte dhe hartimi i nje manuali praktik. Ky manual reflekton ndryshimet ne kodin penal te ndodhura ne 10 tetor 2019.

Shoqata per Autonomi Vendore ka kontribuar gjithashtu në hartimin e këtij dokumenti përmes dhënies së opinioneve dhe rekomandimet të saj.

Botimi u mbështet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri.

Udhezues