Slider

Autonomia Vendore

Autonomia vendore

Autonomia vendore lidhet me të drejtën e qytetarëve brenda një njësie të caktuar vendore për tu vetëqeverisur përmes strukturave dhe mekanizmave demokratike të zgjedhur prej tyre.

Përmes vetqeverisjes së mirë vendore, ne synojmë në një zhvillim të qendrueshëm politik, ekonomik dhe social-kulturor.

Programi i Shoqatës për Autonomi Vendore përputhet me parimet dhe standardet e mishëruara në Kartën Evropiane të Autonomisë Lokale, zbatimin e Kushtetutës të RSH-së për veteqevirisjen vendore, dhe ligjin e ri për decentralizimin.

Karta Evropiane për Autonominë Vendore