Slider

Decentralizimi

Decentralizimi

Decentralizimi është procesi i kalimit të një sërë kompetencash të qeverisjes nga pushteti qendror në atë lokal. Përmes këtij procesi decentralizues, kalimi i pushtetit nënkupton më tepër liri vendimmarrjeje e cila nënkupton më shumë përgjegjësi.

Shoqata për Autonomi Vendore mbështet fuqizimin e pushtetit vendor dhe procesin e decentralizmit në funksion të rritjes së efikasitetit të qeverisjes vendore, përmes:

  • zbatimit të reformës administrativo-territoriale;
  • përmirësimit të procesit të decentralizmit të financave publike;
  • rritjes së cilësisë dhe modernizimit të shërbimeve publike në nivel të qeverisjes vendore, bazuar në standardet evropiane;
  • rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore në raport me komunitetin;
  • rritjes së përfshirjes së qytetarëve dhe grupeve të interesit në vendimmarrjen në nivel të qeverisjes vendore dhe aktivitete me karakter edukativ, social-kulturor dhe sportiv

Ligji i ri për decentralizimin

Relacion per projektligjin