Slider

Demokracia Lokale

Demokracia Lokale

Gjithëpërfshirja e qytetarëve, sektorit privat dhe organizatave jo qeveritare të komunitetit në proceset vendimmarrëse lokale dhe zotërimi në duart e tyre të mekanizmave të llogaridhënies është një parakusht për një demokraci lokale funksionale.

Shoqata për Autonomi Vendore ka për qëllim dhënien e mbështetjes së duhur për forcimin dhe promovimin e qeverisjes së mirë në nivel lokal përmes mekanizmave demokratik.SHAV synon që nëpëmjet rritjes së transparencës dhe informimit publik nga ana e autoriteteve, të nxis më tej përfshirjen e këtyre tri komponentëve të rëndësishëm të komunitet përmes marrjes së përgjegjegjësive të tyre në proceset vendimmarrëse publike në nivel vendor.